Albums Label for: தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள்

வரும் பகை திரும்பும்

வரும் பகை திரும்பும்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
தேசத்தின்குரல்

தேசத்தின்குரல்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், தேசத்தின் குரல், பாடல்கள்
நடுக்கல் பூமி

நடுக்கல் பூமி

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

புலி மகளிர் புதைத்த புயல்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
வீரத் தளபதிகள்

வீரத் தளபதிகள்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
சமர்க்கள நாயகிகள்

சமர்க்கள நாயகிகள்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
சமர்க்கள நாயகன்

சமர்க்கள நாயகன்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
சிரிப்பின் சிறகு

சிரிப்பின் சிறகு

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
இலட்சிய நெருப்பு

இலட்சிய நெருப்பு

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
உம் நினைவில்

உம் நினைவில்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
காற்றில் கேட்கும் குரல்

காற்றில் கேட்கும் குரல்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், பாடல்கள்
தீயது மூட்டிய தீராத வீரம்

தீயது மூட்டிய தீராத வீரம்

தளபதிகள் நினைவுப்பாடல்கள், தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்