பாடல்கள்

விடுதலைப் போர் முரசு

விடுதலைப் போர் முரசு

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
புலிகள் ஓய்வதில்லை

புலிகள் ஓய்வதில்லை

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
வீரத்தின் வேர்கள்

வீரத்தின் வேர்கள்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
எழு எழு தமிழா

எழு எழு தமிழா

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி

அன்னியர் வந்து புகலென்ன நீதி

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
தமிழ் வீரம்

தமிழ் வீரம்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
தமிழர் தாகம்

தமிழர் தாகம்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு

புதுவேட்டு புலிப்பாட்டு

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
நாம் தமிழர்

நாம் தமிழர்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
சிவளைக்காளை

சிவளைக்காளை

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
தமிழீழ எழுட்சிப் பாடல்கள்

தமிழீழ எழுட்சிப் பாடல்கள்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

இருப்பாய் தமிழா நெருப்பாய்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
தாய்நிலத்து வேலி

தாய்நிலத்து வேலி

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
தேனிசைத் தென்றலும் புயலும்

தேனிசைத் தென்றலும் புயலும்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
நெருப்பில் நிராடுவொம்

நெருப்பில் நிராடுவொம்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
இது நெருப்பின் குரல்

இது நெருப்பின் குரல்

தேனிசை செல்லப்பா, பாடல்கள்
ஈரமில்லாப்பேரலை

ஈரமில்லாப்பேரலை

சுனாமி பாடல்கள், பாடல்கள்
வீழமாட்டோம்

வீழமாட்டோம்

சுனாமி பாடல்கள், பாடல்கள்
துளிர்கள்

துளிர்கள்

சுனாமி பாடல்கள், பாடல்கள்
இராட்சத அலை

இராட்சத அலை

சுனாமி பாடல்கள், பாடல்கள்
5324
நேரஞ்சல்
|