27.11.2005 அன்று மாவீரர் நாளில் தேசத்தின் குரல் ஆற்றிய உரை